خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

ماکسول و گالیور

ماکسول ( یکی از خدایان مدیریت )، در کتابی می گوید که نگرش نقش اساسی در ننتیجه عملکرد یک تیم دارد.

ماکسول ( یکی از خدایان مدیریت )، در کتابی می گوید که نگرش نقش اساسی در ننتیجه عملکرد یک تیم دارد.

به باور او تمایل انسانها به نگرش منفی یا بعبارتی تغییری ایجاد نکردن در شرایطی ، چندین مرتبه قوی تر از تغغیر شرایط و نگرش مثبت خواهد بود.
در جمع دوستان خود ، امتحان کنید :
رضا ! بیا از الان دیگه سیگار رو ترک کنیم!

علی از فردا برنامه بذاریم با هم موسیقی کار کنیم؟

مینو فردا میایی کلاس زبان رو از نو شروع کنیم؟

و

بچه ها فردا صبح بریم کوه!
می بینید که با نه گفتن یک نفر ، بقیه هم وی را همراهی می نند
چرا که با گفتن بله ، یعنی فردا صبح زود باید از خواب بیدار شد

و ساعت ها کوه پیمایی کرد
اما کسی که نه به زبان می آورد ، خود را از شر سحر خیزی و کوه پیمایی ، خلاص می سازد.

مدیران گروه در جریان باشید که همیشه ایجاد تغیر مثبت در تیم ، می تواند با حضور یک گلان – کاراکتر کارتون گالیور – به بیراهه برود.
پس با شناسایی افراد منفی باف ، و اصلاح رویکرد ایشان ، تیم را از گزند رکود و خمودی نجات دهیم.

فرض کنید فردا در جلسه کاری ، صحبت از تارگت جدید یا خلق بازار جدیدی مطرح می شود.
همه شور و شعفی که شما در تیم ایجاد خواهید کرد ، ممکن است با یک فرد منفی باف به هم بریزد.
نکته مهم مرز باریکی است که میان واقع بینی و منفی بافی قرار دارد.
یک فرد منفی باف ، اساسا همه چی را با نه همراه می بیند
ولی یک نگاه واقع بینانه ، تمایل به انجام کار دارد ، اما از چالش های پیش رو سخن می گوید.
رفع نگرانی فرد و اقع بین ، به شعور و پختگی تیم ، کمک شایانی می کند.
اما اگر فرد منفی باف در تیم حضور دارد و به روشهای مختلف ، موفق به تغییر نگرش وی نشده اید ، وی را از تیم کنار بگذارید.یک میوه گندیده ، حتما تمامی میوه های سالم یک سبد را فاسد می کند.

 

بخاطر داشته باشید  که تمایل افراد به سکون و تلاش نکردن ، به مراتب قوی تر از تغییر و حرکت است.
پس فضای تیم را از ویروس کرونا ، عاری سازید.

آموج – نوشته اسفندیار مهر اندیش